Home»امور عضویت و صدور پروانه»فرمها و مدارک مربوط به صدور، تمدید و تغییر پروانه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

فرمها و مدارک مربوط به صدور، تمدید و تغییر پروانه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی منحصرا باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند انجام شود.

مدارک لازم جهت تأسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

۱-مطالعه شرایط، ضوابط و قوانین فعالیت دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و اطمینان از حصول شرایط.

۲-تکمیل ابلاغیه معاونت مسکن و ساختمان با قید “مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم” و درج مهر و امضاء توسط متقاضی (دریافت فرم)

۳-مطالعه دستورالعمل “نحوه صدور ، تمدید و تغییر پروانه اشتغال به کار اعضای حقوقی سازمان و اقدام طبق آن.(دریافت دستورالعمل)

۴- تکمیل فرم درخواست صدور ، تمدید و تغییر دفتر مهندسی طراحی(دریافت فرم)

۵-تکمیل درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان.(دریافت فرم)

۶-تکمیل فرم متن مشارکت نامه مدنی ( اصل و تصویر )(دریافت فرم)

*در صورتیکه دفتر فاقد شریک باشد نیاز به تکمیل این فرم نمی باشد.

۷- تکمیل فرم معرفی مسئول دفتر و تعهد نامه شرکای دفتر (دریافت فرم)

۸-تکمیل فرم شرح وظایف مسئول دفتر (دریافت فرم)

۹-تکمیل فرم خود اظهاری جهت اخذ مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی . (دریافت فرم)

۱۰-تکمیل فرم تعهد نامه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان (دریافت فرم)

۱۱-تکمیل فرم گواهی اشتغال تمام وقت مسئول دفتر (دریافت فرم)

۱۲-ارائه اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار و کارت عضویت کلیه شرکاء.

۱۳-ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.

۱۴- ورودیه و  حق عضویت سالانه بخش مالی

۱۵-اصل رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر مهندسی به مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز شده به حساب شماره ۰۱ ۰۰۹۰ ۶۳۰۲ ۰۱۰۳ ۰۰۴۰ ۰۱۰۰ ۳۵ IR و شماره شناسه ۳۴۹۰۳۶۳۸۲۱۴۰۱۲۰۰۰۱۰۳۶۳۰۲۰۰۹۰۰۱ نزد بانک ملی به نام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بنام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.

۱۶- جهت تمدید و یا ارتقاء پروانه واریز مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان به حساب دارایی بابت حق تمبر

۱۷-ارائه مدارک رسمی و معتبر مربوط به محل دفتر مهندسی طراحی.

۱۸-اصل و تصویر نظام نامه داخلی دفتر.

۱۹.تصویر از تابلو دفتر طراحی نصب شده.

*****************************************************************************

مدارک لازم جهت  تغییر و تمدید پروانه دفتر

۱-تکمیل و ارائه کلیه فرم ها و مدارک مندرج در بند تأسیس دفاتر.

۲-تکمیل ابلاغیه معاونت مسکن و ساختمان با قید “مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم” و درج مهر و امضاء توسط متقاضی (دریافت فرم)

۳-تکمیل فرم اعلام خروج از دفتر مهندسی طراحی ساختمان (دریافت فرم)

*این فرم برای اعضایی که از دفتر خارج شده اند تکمیل می گردد.

۴- تغییرات بخش مالی

۵- ۲ قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی

۶-اصل رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر مهندسی به مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز شده به حساب شماره ۰۱ ۰۰۹۰ ۶۳۰۲ ۰۱۰۳ ۰۰۴۰ ۰۱۰۰ ۳۵ IR با شناسه واریز ۳۴۹۰۳۶۳۸۲۱۴۰۱۲۰۰۰۱۰۳۶۳۲۰۰۹۰۰۱ نزد بانک ملی به نام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بنام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.

۷-تکمیل فرم گواهی اشتغال تمام وقت مسئول دفتر (دریافت فرم) (فرم مذکور ۱ سال اعتبار دارد).

۸.تصویر از تابلو دفتر طراحی نصب شده.

۹- جهت تمدید و یا ارتقاء پروانه واریز مبلغ ۵.۰۰۰ تومان به حساب دارایی بابت حق تمبر

۱۰- ارائه اصل و تصویر پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی همه شرکا دفتر مهندسی

۱۱- ارائه اصل و تصویر پروانه اشتغال قبل

 

*****************************************************************************

مدارک لازم جهت تاسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

۱-معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان

۲-تکمیل ابلاغیه معاونت مسکن و ساختمان با قید “مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم” و درج مهر و امضاء توسط متقاضی (دریافت فرم)

۳-تقاضای شرکای حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی و تکمیل کاربرگ شماره (یک) مربوط به درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان توسط شرکاء

۴-ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی و مدارک موید مربوط به تاسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء مطابق کاربرگ شماره (دو) (در صورتیکه دفتر فاقد شریک باشد این بند حذف می شود)

۵-معرفی نامه مسئول دفتر و تعهدنامه شرکاء در خصوص انجام وظایف ، ضوابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان است مطابق با کاربرگ شماره (سه)

۶-تکمیل فرم تعهد مسئول دفتر که دارای صلاحیت طراحی باشد مطابق با کاربرگ شماره (چهار)

۷-تکمیل فرم خود اظهاری توسط مسئول دفتر مطابق با کاربرگ شماره (پنج)

۸-تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همه شرکاء دفتر مهندسی

۹-تصویر پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی همه شرکاء دفتر مهندسی

۱۰-تصویر صفحه اول شناسنامه همه شرکاء دفتر مهندسی

۱۱- ۲ قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی

۱۲-اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان به حساب دارایی بابت حق تمبر .

۱۳-اصل رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر مهندسی به مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز شده به حساب شماره ۰۱ ۰۰۹۰ ۶۳۰۲ ۰۱۰۳ ۰۰۴۰ ۰۱۰۰ ۳۵ IR با شناسه واریز ۳۴۹۰۳۶۳۸۲۱۴۰۱۲۰۰۰۱۰۳۶۳۰۲۰۰۹۰۰۱ نزد بانک ملی به نام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بنام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان.

۱۴-مدارک معتبر رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن

۱۵-تکمیل فرم انصراف نامه در صورت خارج شدن از گروهی و انتقال به گروه های دیگر

۱۶-ارائه پروانه قبلی دفتر مهندسی در صورت تمدید / تغییرات

۱۷-پیش نویس نظام نامه دفاتر مهندسی و اصل نظام نامه داخلی.

۱۸-تصویر از تابلو دفتر طراحی نصب شده.

(دریافت فرمها)

.

6,569 views
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۸|