free website hit counter HTML marquee Tag ایران عزیز از خبر شهادت ریاست گرانقدر جمهوری حضرت آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز ، وزیرامورخارجه‌ جناب آقای امیر عبداللهیان فرزند برومند استان واستاندار جوان آذربایجان شرقی متاثر است. این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر‌ است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.
Home»امور رفاهی

امور رفاهی

تفاهم نامه های رفاهی

حوزه کشوری

تفاهم نامه های رفاهی

حوزه استانی

تفاهم نامه های رفاهی

ویژه سمنان، مهدیشهر و سرخه

تفاهم نامه های رفاهی

ویژه شاهرود و میامی

تفاهم نامه های رفاهی

ویژه دامغان

تفاهم نامه های رفاهی

ویژه گرمسار
تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱۳۹۸|
HTML marquee Tag ایران عزیز از خبر شهادت ریاست گرانقدر جمهوری حضرت آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز ، وزیرامورخارجه‌ جناب آقای امیر عبداللهیان فرزند برومند استان واستاندار جوان آذربایجان شرقی متاثر است. این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر‌ است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.