free website hit counter HTML marquee Tag ایران عزیز از خبر شهادت ریاست گرانقدر جمهوری حضرت آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز ، وزیرامورخارجه‌ جناب آقای امیر عبداللهیان فرزند برومند استان واستاندار جوان آذربایجان شرقی متاثر است. این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر‌ است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.
Home»کمیته نشریه و انتشارات

تصویر روی جلد فصل پائیز «نشریه سرا»

کمیته نشریه و انتشارات سازمان در نظر دارد تصویر روی جلد فصل پائیز «نشریه سرا» را از طریق فراخوان به داوری و انتخاب بگذارد. اعضاء محترم سازمان و بستگان درجه یک آنها می‌توانند طرح‌ها و [...]

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۱|
HTML marquee Tag ایران عزیز از خبر شهادت ریاست گرانقدر جمهوری حضرت آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز ، وزیرامورخارجه‌ جناب آقای امیر عبداللهیان فرزند برومند استان واستاندار جوان آذربایجان شرقی متاثر است. این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر‌ است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.