free website hit counter
Home»گزارش های خبری

بازدید و پایش عملکرد دفتر نمایندگی گرمسار

بازدید و پایش عملکرد دفتر نمایندگی گرمسار آقای مهندس حکیمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در تاریخ 11 مهر ماه سال 1401 از دفتر نمایندگی گرمسار بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا آقای [...]

تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۱|