مدیریت اداری و پشتیبانی

 

مدیر اداری :  خانم کاشقی

 

شرح خدمات:

۱- امور اداری و کارگزینی کارکنان

۲- امور رفاهی و حمایتی کارکنان 

۳- امور آرشیو و بایگانی مرکزی اسناد

۴- امور خدمات عمومی ( نقلیه، حفاظت فیزیکی و … )

۵- امور نگهداری و تجهیز ساختمان های اداری