دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
معرفی اعضای کمیته نظام پیشنهادات
ایجاد: 5 خرداد 1397      ویرایش: 11 خرداد 1397

اعضای کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

راضیه شهاب 

حامد معزی زاده

محسن لشکری

میلاد ثانیان 

علی اصغر فراتی

علیا شریعتی