جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸
معرفی اعضای کمیته نظام پیشنهادات
ایجاد: 5 خرداد 1397      ویرایش: 11 خرداد 1397

اعضای کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

1- راضیه شهاب                     رئیس

2- حامد شیخ طاهری              عضو

3- حامد معزی زاده                 عضو

4- محمد علی قنادیان              عضو

5- امید خالدی                       عضو

6- سید محمد حسینی نژاد       عضو

7- محسن قدس                    عضو