چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
فراخوان ثبت اطلاعات مجریان ذیصلاح
ایجاد: 26 تیر 1398      ویرایش: 26 تیر 1398

اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

با عنایت به اینکه سازمان در نظر دارد ظرفیتهای واقعی دارندگان پروانه اشتغال بکار دارای صلاحیت اجرا ، به منظور برنامه ریزی برای الزام و راه اندازی موضوع مجریان ذیصلاح  را شناسایی نماید ، لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند دارندگان پروانه اشتغال دارای صلاحیت اجرا که موارد ذیل را مطالعه نموده و شرایط قانونی را دارا بوده و  بر اساس مفاد این اطلاعیه آمادگی ارائه خدمات مهندسی اجرا می باشند ، ضروری نسبت به تکمیل فرم " درخواست ثبت اطلاعات " اقدام و پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 98/5/15به دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها تحویل نمایند:

درخواست ثبت اطلاعات در سامانه جامع

استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح تا پایانکار ساختمان می باشد.

قراردادهای پیشنهادی سازمان برای ارائه خدمات اجرا به شرح ذیل می باشد.

شرايط عمومي قــرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

شرايط خصوصی قــرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

قرارداد اجرای ساختمان با مصالح

قراردادهای اجرای ساختمان بدون مصالح

قرارداد اجرای پیمان مدیریت

تعهدات و وظایف مجریان ذیصلاح به شرح ذیل است.

وظایف مجری

نرخ ارائه خدمات مهندسی اجرای ساختمان در شرایط استفاده از قراداد پیمان مدیریت ، حداکثر حدود 10 درصد هزینه ساخت و ساز سالیانه اعلامی پیشنهاد میگردد.

مجریان حقیقی بر اساس مفاد دستور العمل سازندگان مسکن و ساختمان می بایست بصورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته ( شاغل تمام وقت نباشد) و تعداد کار مجاز اشخاص حقیقی یک کار می باشد. چناچه آن یک کار به مرحله اتمام عملیات سفتکاری برسد ، سازنده حقیقی میتواند کار دیگری را تقبل تعهد اجرا نماید مشروط بر آنکه برای کار اول خود یک نفر رئیس کارگاه ذیصلاح تعیین نماید.

 شرایط اخذ صلاحیت مجریان حقوقی بر اساس مفاد دستور العمل سازندگان مسکن و ساختمان و اصلاحیه آن به شرح ذیل می باشد:

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان

اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان

تعریف شاغل تمام وقت : شخصی که در بخشهای دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال به کار دیگری غیر از مشاغل مربوط به این شیوه نامه از سوی کارفرما بیمه شده باشد.