چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

جهت اصلاح و بهبود ارائه خدمات مهندسي در بخش اجرا و ارتقا  كيفيت اجراي ساختمانها، شيوه نامه نحوه ارائه خدمات سازندگان به شرح ذيل تعريف مي گردد


نحوه ارائه خدمات مهندسي سازندگان حقيقي و حقوقي از واحد سازندگان مسکن وساختمان (مجريان ذيصلاح)

 

*جهت اصلاح و بهبود ارائه خدمات مهندسي در بخش اجرا و ارتقا  كيفيت اجراي ساختمانها، شيوه نامه نحوه ارائه خدمات سازندگان به شرح ذيل تعريف مي گردد .

1- مرحله اجراي ساختمان شامل گودبرداري ، پي كني ، اجراي شمع ، فنداسيون ، ديوار حائل ، اجراي كامل اسكلت كرسي چيني و ديوار چيني ، نما و نازک کاری و بطور کلی برای تمام مراحل ساخت یک پروژه ساختمانی بوده و براي ساختمانهاي ذيل الزامي است .

الف: ساختمان هاي 5 سقف يا 4 سقف داراي زيرزمين

ب: ساختمان هاي 1000 مترمربع و بيشتر

2-نوع قرارداد اجراي ساختمان به سه صورت با مصالح يا "بدون مصالح و دستمزدي" یا مدیریت پیمان

3- كليه مواد شرايط خصوصي قرارداد مي بايست تكميل ، امضا و به پيوست قرارداد به دفتر نمايندگي ارائه گردد .

4- در هر دفتر نمايندگي فرد يا افرادي كه توسط كميته مجريان پيشنهاد و با تاييد هيأت رئيسه دفتر نمايندگي منصوب مي گردند، مسئوليت بررسي قرارداد و شرايط خصوصي پيوست و تأييد آن رابر عهده دارند . قرارداد در پايان بايد در دفتر نمايندگي شماره و ثبت گردد .

5- در صورتيكه در اجراي پروژه ، موضوع قرارداد زودتر از مدت مندرج در قرارداد به اتمام برسد . پس از ارائه صورتجلسه در خصوص پايان عمليات مورد پيمان و تأييد ناظر پروژه و دفتر نمايندگي نسبت به آزادسازي پروژه اقدام خواهد شد .

تبصره1: ملاك آزادسازي پروژه ها 100 درصد عمليات مندرج در بند 1 است .

6- چنانچه قرارداد فسخ گردد يا پيش از اتمام موضوع قرارداد مدت قرارداد به اتمام برسد و قرارداد تمديد نگردد پس از طي مراحل مندرج در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد و تأييد دفتر نمايندگي ، پروژه از ظرفيت مجري آزاد مي گردد.

تبصره2: در صور ت فسخ قرارداد، كارفرما موظف است جهت ادامه عمليات ساختماني، فسخ قراردادرا به دفتر نمايندگي معرفي نمايد . در غير اينصورت ناظر موظف است طي نامه اي به دفتر نمايندگي و مرجع صدور پروانه درخواست توقف عمليات ساختماني را نموده و در صوت عدم معرفي و تعيين سازنده جديد ( مجري ذيصلاح) ، از صدور هر گونه تأييديه ، گواهي پيشرفت فيزيكي و پايانكار براي پروژه خودداري نمايد .

7- انتخاب مجري بر عهده دفتر نمايندگي شهرستان بوده و کارفرما نقشي در معرفي سازنده ( مجري) ندارد .

8- تعرفه اجراي دستمزدي و يا با مصالح بر اساس توافق كارفرما و سازنده درحدود تعرفه های روز  مي باشد و سازمان نرخي را اعلام نمي كند .

9- حق السهم سازمان 5 درصد  هزينه هر مترمربع ساخت و ساز مصوب هيأت چهار نفره استان مي باشد .

10- مجري موظف است دفترچه اطلاعات ساختمان را در پايان عمليات ساختماني موضوع قرارداد تكميل و به ناظر هماهنگ كننده تحويل نمايد . ناظران ساختمان موظفند با هماهنگي ناظر هماهنگ كننده اقدام به تكميل ساير بخش هاي دفترچه اطلاعات نموده و هنگام پايان عمليات اجرايي ساختمان به دفتر نمايندگي تحويل نمايند .

11- تجهيز دفتر كارگاه توسط سازنده ( مجري) الزامي است . و هزينه آن بر عهده كارفرما مي باشد .

12- هر پروژه داراي سازنده ( مجري) بايد داراي سرپرست كارگاه باشد .

تبصره1: سازنده ( مجري) خود مي توامند سرپرست كارگاه يك پروژه در دست اجراي خود باشد و براي ساير پروژه ها  بايد قرارداد با سرپرست كارگاه ( داراي صلاحيت تعريف شده توسط سازمان ) را طي قراردادي كه در آن نحوه و ميزان پرداخت حق الزحمه مشخص شده است به دفتر نمايندگي ارائه نمايد .

تبصره2: نام سرپرست كارگاه بايد در نرم افزار و در مشخصات پروژه ثبت گردد.

تبصره3: حداقل حقوق سرپرست كارگاه بر اساس قانون كار تعريف مي گردد .

تبصره4: سرپرست كارگاه بايد به بيمه تأمين اجتماعي معرفي و ليست بيمه وي ارسال گردد .

تبصره5: سرپرست كارگاه نبايد شغل موظف داشته باشد و فرم خوداظهاري عدم شغل موظف را به دفتر نمايندگي ارائه نمايد .

تبصره6: حضور سرپرست كارگاه در زمان فعاليت كارگاه الزامي است .

تبصره7: حدود حداقل صلاحيت سرپرست كارگاه به شرح ذيل مي باشد :

گروه الف و ب: مهندسان فاقد پروانه اشتغال و عضو سازمان در رشته عمران يا معماري و كاردان ها و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال در رشته عمران يا معماري

گروه ج و د : مهندسان عضو سازمان و داراي سه سال سابقه كار و كاردان داراي  پروانه اشتغال در رشته عمران يا معماري