free website hit counter
Home»رفاهی (شاهرود و میامی)

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان(شهرستان شاهرود)  و مسافرخانه کوثر

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان(شهرستان شاهرود)  و مسافرخانه کوثر اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در دست داشتن کارت عضویت [...]

تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱۴۰۱|

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان(شهرستان شاهرود)  و بوتیک آنتیک

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان(شهرستان شاهرود)  و بوتیک آنتیک اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در دست داشتن کارت عضویت [...]

تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱۴۰۱|

(شهرستان شاهرود) و خانه هوشمند آفتاب

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان(شهرستان شاهرود)  و خانه هوشمند آفتاب   اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در دست داشتن [...]

تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱۴۰۱|

هنر کابین شاهرود

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان(شهرستان شاهرود)  و هنر کابین شاهرود   اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در دست داشتن [...]

تاریخ انتشار : ۱۰ شهریور ۱۴۰۱|