Home»کمیته نظام پیشنهادات

سامانه ارائه پیشنهاد به نظام پیشنهادات

عضو محترم سازمان با عنایت به راه اندازی سیستم جذب پیشنهادات آنلاین از این پس میتوانید پیشنهادات سازنده خود را از طریق تکمیل فرم ذیل به کمیته نظام پیشنهادات سازمان ارسال فرمایید. شایان ذکر است [...]

تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۸|

کمیته نظام پیشنهادات سازمان تشکیل گردید

نظام پیشنهادات، کمیته‌ای است که سازوکار مناسب را برای مشارکت فکری کلیه اعضا سازمان فراهم می‌آورد و بر اساس رویکرد مدیریت مشارکتی و مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها استوار است. این کمیته با ایجاد فراخوان [...]

تاریخ انتشار : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸|

فرم ارائه پیشنهاد به نظام پیشنهادات

به منظور اشاعه فرهنگ همکاری داوطلبانه و خودجوش ، بهبود روحیه و انگیزه کارکنان ، افزایش خلاقیت ، ابتکار و نوآوری ، تقویت مسئولیت پذیری و تعلق سازمانی ، بهبود بهره وری ، ارتقای کیفیت [...]

تاریخ انتشار : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸|