Home»اخبار»لزوم ثبت و کنترل تمامی کارکردها در بخش های مختلف در سامانه نرم افزاری استان و جلوگیری از هر گونه فعالیت مهندسی خارج از حدود صلاحیت و مازاد برظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در پروانه

لزوم ثبت و کنترل تمامی کارکردها در بخش های مختلف در سامانه نرم افزاری استان و جلوگیری از هر گونه فعالیت مهندسی خارج از حدود صلاحیت و مازاد برظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در پروانه

لزوم ثبت و کنترل تمامی کارکردها در بخش های مختلف در سامانه نرم افزاری استان و جلوگیری از هر گونه فعالیت مهندسی خارج از حدود صلاحیت و مازاد برظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در پروانه

.

400 بازدید
تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|